Op vrijdag 2 juni zijn onze loketten gesloten

Logopedie

Terugbetaling logopedie

Logopedie wordt vergoed voor taal- en spraakstoornissen die optreden bij het leren van de taal en het leerproces, bij stemproblemen en gehoorstoornissen. Zowel kinderen, volwassenen als bejaarden hebben recht op de terugbetaling.

Hoeveel krijgt u terugbetaald?

Type zitting U Betaalt Gewone verzekerde Verhoogde tegemoetkoming
Individuele zitting van 30 minuten 30,86 EUR 25,36 EUR 28,86 EUR
Individuele zitting van 60 minuten 61,98 EUR 50,98 EUR 57,48 EUR
Evolutiebilan 51,50 EUR 40,50 EUR 47,00 EUR
Aanvangsbilan 36,50 EUR 29,00 EUR 33,50 EUR

* Tarieven 1/1/2023

Hoe verkrijgt u terugbetaling?

1. Consulteer een geneesheer-specialist in neus-, keel- en ooraandoeningen, pediatrie of interne geneeskunde en vraag hem om een medisch voorschrift voor een behandeling voor logopedie. 

2. Ga daarna langs bij de logopedist. Vraag hem/haar het aanvraagformulier (“bijlage 1” genoemd) op te stellen. Dit formulier moet door u of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekend worden. U heeft ook een logopedisch aanvangsbilan of verslag van uw logopedist nodig. 

Opgelet: om recht te hebben op de terugbetaling van de zittingen moet de behandeling binnen de 60 dagen na het opstellen van het bilan gestart worden.

3. Neem contact op met de adviserend geneesheer van uw HZIV-kantoor. Bezorg hem maximum 30 dagen na de eerste behandeling het medisch voorschrift, het aanvraagformulier en het logopedisch bilan.

4. De adviserend geneesheer zal u zijn beslissing overmaken (toestemming of weigering).

Hoe lang wordt u terugbetaald?

Sinds 1 april 2017 is er een vermindering van het aantal vergoedbare zittingen bij de eerste aanvragen en een toevoeging van een nieuwe aandoening (" G - Locked-in syndroom).

Uw adviserend geneesheer geeft zijn toestemming voor een periode van maximum 12 maanden. Deze toestemming kan slechts één keer verlengd worden. Na een behandeling van 24 maanden (2 jaar) is er geen terugbetaling meer mogelijk.

Uitzonderingen: 
•Voor de rechthebbenden die lijden aan afasie kunnen 288 behandelingszittingen over 4 jaar gespreid worden.
•Voor de rechthebbenden  met chronische spraakstoornissen, gehoorproblemen en/of dysfasie mag de behandeling worden verlengd na een ononderbroken periode van 2 jaar.
•Voor Locked-in Syndroom  is max een akkoord van 1 jaar voor 150 zittingen geldig voor een eerste aanvraag. Daarna zijn het 100 zittingen per akkoord, en het aantal verlengingen is onbeperkt.

Om een verlenging te bekomen is naast een evolutiebilan waaruit de noodzaak van een verlenging blijkt ook een voorschrift van de geneesheer-specialist of de huisarts nodig.

Behandeling logopedie

De logopediebehandeling bestaat uit zittingen van 30 tot 60 minuten (afasie, stotteren, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie). Er mag max. 1 zitting per behandeling per dag zijn. Zittingen kunnen gebeuren op verschillende plaatsen, zoals op school, thuis of in het ziekenhuis. Het kan zowel om collectieve als om individuele zittingen gaan. Sinds 15 oktober 2017 is de derde betalingsregeling verboden voor verstrekkingen verricht op school.

Opgelet: Kinderen onder de 10 jaar hebben geen recht meer op de terugbetaling van zittingen van 60 minuten. Ze hebben wel nog recht op de terugbetaling van de zitting van 30 minuten.

Voor logopedische zittingen wordt nu ook ouderbegeleiding terugbetaald. Maximum 10 zittingen voor ouderbegeleiding kunnen per kind per stoornis vergoed worden. Voor de zittingen voor ouderbegeleiding is geen specifiek akkoord vereist. Het "basis"akkoord voor de betrokken stoornis volstaat.

Er is geen tenlasteneming van herval voor de volgende aandoeningen:  Afasie, Taalgebruik, Dyslexie, Dysorthografie, Dyscalculie, Stotteren, Stemstoornissen of Dysfagie. In geval van herval, moet de tegemoetkomingsaanvraag een "hervalbilan" bevatten.