Vacatures

17.03.2021

Adviserend arts voor Eupen/Malmedy en Luik

Er is 1 functie vacant van adviserend arts bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) voor de Gewestelijke diensten Eupen/Malmedy (en Luik).

JOBINHOUD

Inzake arbeidsongeschiktheid:
U evalueert de arbeidsongeschiktheden overeenkomstig de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 (officieuze coördinatie).
U neemt beslissingen tot erkenning van de arbeidsongeschiktheid die op medisch vlak gemotiveerd zijn overeenkomstig de wetgeving en de vigerende reglementering en houdt eveneens rekening met de wetgeving van de andere sectoren  van de sociale zekerheid.
• U onderzoekt de patiënten.
• U evalueert de arbeidsongeschiktheidsgraad overeenkomstig de vigerende reglementering.
• U evalueert de afhankelijkheid van de patiënten op basis van de verschillende evaluatieschalen, waaronder de noodzaak aan hulp van derden.
• U formuleert beslissingen en/of voorstellen tot erkenning van de arbeidsongeschiktheid op basis van uw medisch onderzoek en alle elementen en medische verslagen waarover u beschikt.
• U stelt een medisch arbeidsongeschiktheidsdossier op en volgt het op.
• U stelt de medische verslagen en/of medische evaluaties op voor de buitenlandse instanties/instellingen en de invaliditeitsdossiers voor het RIZIV.
• U start de trajecten op voor professionele re-integratie en begeleidt de verzekerden die als arbeidsonbekwaam erkend zijn.
• U communiceert de eindbeslissingen aan de administratieve diensten van onze instelling.
 

Geneeskundige verzorging:

U kent op basis van uw medische kennis en de vigerende reglementering na een "a prioricontrole" volgende rechten toe:
• het recht tot opening en vergoeding van de geneeskundige verstrekkingen waarvoor de voorafgaande toestemming van de adviserend arts vereist is.
• het recht op de terugbetaling van geneeskundige verstrekkingen in het buitenland.
• het recht op de vergoeding van verstrekkingen inzake functionele revalidatie en geneeskundige verzorging voor de Duitstalige Gemeenschap.

U evalueert eveneens de medische elementen die u ter beschikking gesteld worden om a posteriori controles uit te voeren in het kader van individuele, intermutualistische controles of controles op aanvraag van het RIZIV.
• U onderzoekt de voorwaarden in verband met de ontvankelijkheid.
• U onderzoekt de aanvragen betreffende de conformiteit.
• U beoordeelt de aanvragen aan de hand van een medische motivatie.
• U stemt de beslissingen af op de medische gegevens overeenkomstig de vereiste vigerende criteria.
• U beantwoordt de vragen van de leden in het kader van de evaluatie betreffende de gegrondheid van de gevraagde verstrekkingen.

U staat als adviserend arts in voor de medische expertise in het kader van de toepassing van artikel 136 §2 (subrogatierecht).
• U maakt een grondige studie van de dossiers.
• U neemt deel aan de expertises van de Arbeidsrechtbank (en indien nodig aan de minnelijke medische expertises).
• U bent belast met het invalideren van onterechte geneeskundige verstrekkingen.

U spoort de medische overconsumptie en misbruiken op, waarborgt en verschaft raad aan de leden (binnen de beperkingen van uw statuut).

U neemt deel aan intermutualistische controles (NIC). Op vraag van de directie vertegenwoordigt u de HZIV bij verschillende externe organen, voornamelijk bij het RIZIV en de Duitstalige Gemeenschap.
Als adviserend arts leidt u het kabinet en bent u verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers van het medisch kabinet. U onderhoudt contacten met de verantwoordelijke en collega's van de andere diensten zodat de dossiers zo snel mogelijk verwerkt worden en eventuele verbetervoorstellen te bespreken.

U blijft als adviserend arts op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur. U neemt deel aan specifieke opleidingsactiviteiten (bijvoorbeeld intermutualistische vergaderingen, opleidingen van ASMA, interne
coördinatievergaderingen, ...) en in voorkomend geval deelt u uw verworven kennis met uw collega's.
Als adviserend arts binnen een team, staat u in voor de vervangingen tussen collega's in geval van afwezigheid en/of op vraag van de arts-directeur.

Contactpersoon voor de jobinhoud

Dr. Danica ZAMUROVIC (Arts-Directeur)
Mail dzamurovic@hziv.be

WERKGEVER

Er is 1 voltijdse betrekking vacant met als voornaamste dienstaanwijzing de Gewestelijke dienst Eupen/ Malmedy (en Luik).

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat erin aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).
De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere. Het is een kleinschalige instelling die ruimte en tijd maakt voor elk lid op een geïndividualiseerde manier.

Voor meer informatie surf naar: http://www.hziv.be

PROFIEL

Generieke competenties
• U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bekijkt mogelijke alternatieven en trekt sluitende conclusies.
• U neemt beslissingen op medisch vlak en motiveert ze.
• U begeleidt en helpt de medewerkers in de verdere ontwikkeling binnen hun functie.
• U begeleidt de verzekerden op een transparante, integere en objectieve wijze door hen een gepersonaliseerde dienst aan te bieden en door met hen constructieve contacten te onderhouden.
• U adviseert uw medewerkers en verzekerden, op basis van uw expertise. U communiceert moeilijke berichten op diplomatieke wijze.
• U handelt integer, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en probeert elke vorm van partijdigheid te vermijden. U houdt u strikt aan het beroepsgeheim.
• U evolueert in uw functie door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
• U kunt adviezen formuleren op basis van schriftelijke medische verslagen of anamnetische verslagen zonder persoonlijk een medisch onderzoek uit te voeren.

Technische competenties
• U bent in het bezit van een erkend diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Duitstalige en/of Franstalige Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en
verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens.

Pluspunten
• U beschikt over kennis van de bepalingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering en de taken die behoren tot de functies van adviserend arts.
• U hebt sterke communicatieve vaardigheden en bezit voldoende overtuigingskracht.
• U verleent graag diensten aan derden en verdiept u graag in het dossier van de patiënten.
• Een bijkomend diploma verzekeringsgeneeskunde of evaluatie van lichamelijke schade of expertisegeneeskunde is een sterk pluspunt

ARBEIDSVOORWAARDEN

U wordt aangeworven als adviserend arts op contractuele basis (voltijdse arbeidsovereenkomst) en overeenkomstig de barema's vastgelegd voor de adviserend artsen (KB nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut van de adviserend artsen).
Hoewel u toegewezen wordt aan het kantoor van Eupen/Malmedy (en Luik), bent u bereid u te verplaatsen naar andere Gewestelijke diensten in afwezigheid van één van uw collega's arts (verlof, ziekte).
Meer informatie met betrekking tot de verloning kan bekomen worden bij de dienst HR.
De functie kan ingevuld worden vanaf 1.6.2021.

SELECTIEPROCEDURE

Interesse?
Stuur uw CV samen met een begeleidende motivatiebrief naar:
Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
T.a.v.
Mevrouw C. MICLOTTE, Administrateur-generaal,
Troonstraat 30A
1000 Brussel
werecruit@hziv.be

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden zullen opgeroepen worden voor een interview.

Mondelinge proef

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek 'competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over de motivatie, de interesse en de voeling van de kandidaat met het werkterrein.